• באנר תמונה של מיכאלה ברקו

ברוכים הבאים!

מיכאלה מעבירה הלאה הוא אתר המלצות שימושיות

וכייפיות שלעיתים יחסכו לכם כאב ראש וזמן

ולעיתים יגרמו לכם לחייך, לצאת מהבית ולהנות.

  • תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר MICHAELA , מעבירה הלאה

 

 

ברוכים הבאים לאתר Michaela, מעבירה הלאה (להלן:"האתר"). האתר מנוהל ומופעל על ידי מיכאלה ברקו-צוקרמן. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים המוצעים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או כל מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפון סלולרי ,מחשבי כף יד וכו' ). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכיי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים יחדיו.

 

 

בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוש שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות כל תמונה ,צילום, איור , הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוזיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אל תשתמש באתר. השימוש באתר מוצע בחינם.

 

 

השימוש באתר:

 

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מיכאלה ברקו-צוקרמן לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

  1. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש,בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס, בפרסומי וידאו וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
  2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  3. הטמעת סרטוני וידאו – אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של מיכאלה ברקו-צוקרמן בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח.

 

תכנים של צדדים שלישיים:

 

באתר יכול שיופיעו תכנים של צדדים שלישים ,או שתהיה אליהם שייכות לצדדים שלישים וכן תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך. האתר אינו אחראי לתכנים של צדדים שלישיים, אינו נושא בכל אחריות לתכנים אלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאם את דעת האתר או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

 

תגובות והמלצות של משתמשי האתר המתפרסמות באתר הנם באחריותם הבלעדית של מפרסמי ההמלצה והתגובה. האתר לא יישא באחריות לכל מידע ותוכן שיפורסם באתר על ידי משתמשי האתר, וכן להשפעתו על מחשבים אחרים וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש שתיגרם לצד שלישי בגללו.

 

האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר או במשתמשיו.

 

אי הקניית זכויות לצדדים שלישיים:

 

מיכאלה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להעלות המלצות לאתר. מיכאלה רשאית על פי שיקול דעתה , וללא כל הודעה מוקדמת, להימנע מלהעלות פרסומים ו/או המלצות של צדדים שלישיים, וכן להסיר או למחוק כל מידע או תוכן לאחר שהועלה. הוראה זו מוסיפה על זכויות האתר על פי כל דין ועל פי הוראות אחרות.

 

אי הקניית זכויות למשתמש וזכויות יוצרים

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, בכל קובץ גרפי, טקסט, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו וכל תוכן אחר הכלול בו הנם בבעלות האתר אלא אם נאמר אחרת מפורשות, וחלים עליהם דיני זכויות יוצרים לפי חוקי מדינת ישראל. האתר, לרבות המידע המצוי בו ,נועד לשימושך כאדם פרטי.

 

המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ ,לשווק כל מידע ו/או תוכן מאתר זה ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב ממיכאלה ברקו-צוקרמן. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר. אין להציג אתר תוכן כלשהו על ידי קישור ( LINK) ללא אישור מפורש בכתב לכך .המונח "תוכן" או "תכנים" לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב בניהם, וכן עיצובם , עיבודם , עריכתם, הפצתם, תמונה, צילום, איור , הנפשה , תרשים, דמות, הדמיה, שידור , סרטון, קובץ קולי וקובץ מוזיקלי, מאגרי נתונים וממשק, וכל כל תו, סימן סמל וצלמית.

 

שימוש באתר על ידי קטינים:

השימוש באתר לקטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם.

 

אחריות:

 

האתר עושה את מרב המאמצים לספק למשתמש מידע מדויק ומהימן, אולם ייתכן ויהיו טעויות, חסרים ואי דיוקים. לאתר לא תהיה כל אחריות או חבות כלשהי בגין השימוש שיעשה הגולש באתר. אין במידע המוצע באתר כדי להעיד על תקפותו או אמיתתו. השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם , לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם , מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה איפה על אחריותך הבלעדית. האתר אינו מתחייב, כי לתכנים שתפרסם באתר תהיה היענות. האתר אינו יכול לדעת אילו תגובות תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. האתר לא יהיה גם אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על ידך.

 

  • כל החלטה שתקבל ביחד לתכנים שהתפרסמו באתר זה הנה באחריותך המלאה בלבד.
  • האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם למשתמש, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר.
  • האתר לא יישא באחריות לכל מידע , יעוץ או עצה , בין בעל פה ובין בכתב המוצע באתר. השימוש במידע האמור הנו על אחריות המשתמש בלבד.

 

משתמש מתחייב לפצות את האתר, עובדיה מנהליה, או מי מטעמם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ובגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי באתר.

 

הגבלת שימוש:

 

רישיון השימוש באתר מותנה במילוי אחר תנאי השימוש הללו. האתר רשאי שלא לאפשר לך את השימוש בו או להגביל את השימוש באתר עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.

 

עדכון האתר ופניות:

מיכאלה ברקו-צוקרמן רשאית לערוך שינויים באתר ובתנאי השימוש בו בכל עת והכל בלא צורך להודיע על כך מראש. עדכונים יוצגו באתר ולכן הנך מתבקש להתעדכן מעת לעת כאשר הנך משתמש באתר. שימוש באתר לאחר שינוי התנאים יעיד על הסכמתך לתנאים אלה .